زخم های تروما
08 آگوست

زخم های تروما معمولاً به صورت بریدگی، پارگی بافت یا زخم های سوراخ شده تعریف می شوند که به پوست و بافت های زیرین آسیب وارد کرده اند. زخم های حاد، زخم های بریدگی و زخم های نافذ سه دسته ای هستند که زخم های تروما را تشکیل…