نوروپاتیک

تریتا | پانسمان زخم | ضد عفونی زخم

نوروپاتی دیابتی

نوروپاتی محیطی یا نوروپاتی دیابتی هنگامی ایجاد می شود که اعصاب اندام های بدن مانند دست ها، پاها و بازوها آسیب ببینند. علائم مربوطه به اعصاب آسیب ...