اعضای تیم تریتا

محمود قفقازی

محمود قفقازی

مدیر عامل

محمد شادابفر تریتا

محمد شادابفر

مدیر فروش

میلاد سال افزون تریتا

میلاد سال‌افزون

کارشناس فروش

ناهید نصیری

ناهید نصیری

کارشناس فروش

نرجس تنی

نرجس تونی

کارشناس فروش

رها شعبانی تریتا

رها شعبانی

تبلیغات

یلدا تقی زاده

یلدا تقی‌زاده

تبلیغات

ریحانه تنی تریتا

ریحانه تونی

کارشناس فروش

کتایون پروین

کتایون پروین

مشاور بالینی

نرگس کاظمی

نرگس کاظمی

مسئول فنی